Estimat/da  usuari@ de compte de correu de la Generalitat ("@cv.gva.es").

En el marc de la iniciativa de la Generalitat "Funcion@gva", que pretén transformar i millorar el model productiu del personal de la Generalitat, 
s'estan impulsant una sèrie de projectes entre els quals es troba la depuració i neteja de comptes de correu de la Generalitat, en els seus diferents dominis,
que en l'actualitat estan sent utilitzades per persones que no exerceix les seues funcions en la mateixa Generalitat.

Com és natural, el domini “gva.es” i els seus dominis derivats, han d'identificar als recursos i personal que presta els seus serveis a la Generalitat, sent del tot
irregular la seua utilització per part de persones que no exercisquen les seues tasques en el marc del Consell.
En concret, el domini de la Generalitat “cv.gva.es” es va crear fa molts anys per necessitats i restriccions associades als certificats digitals de l'Autoritat de Certificació 
de la Comunitat Valenciana (ACCV), que fa ja temps van desaparéixer. Per tant, hui dia, no té sentit la seua existència i s'ha de procedir a la seua eliminació, evitant així
possibles ambigüitats, confusions i malentesos
És per això que el compte de correu electrònic "@cv.gva.es" s'ha de deixar d'utilitzar i, si fora necessari, s'ha de canviar, on estiga donada d'alta o referenciada (si és el cas), 
per un compte d'un proveïdor de servei de correu o bé del propi domini de l'organització per a la qual exercisques la teua labor diària.

Els terminis establits són:

- El pròxim 31/10/2022 es bloquejarà i deshabilitarà aquest compte
- El pròxim 30/11/2022 s'eliminarà aquest compte
Una vegada deshabilitats comptes els correus no estaran accessibles. Has de descarregar els missatges abans de la data de bloqueig del compte.
Amb versions de navegador anteriors a les últimes actualitzacions d'enguany, es podrà accedir mitjançant l'enllaç: https://www.cv.gva.es:8443/principal.do
És possible accedir al compte @cv.gva.es a través d'un client de correu. En este document es mostra la configuració necessària.
 
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
___________________________________________________________________________________________________________________
Estimad@ usuari@ de cuenta de correo de la Generalitat ("@cv.gva.es").

En el marco de la iniciativa de la Generalitat "FUNCION@gva", que pretende transformar y mejorar el modelo productivo del personal de la Generalitat, 
se están impulsando una serie de proyectos entre los que se encuentra la depuración y limpieza de cuentas de correo de la Generalitat, en sus diferentes dominios,
que en la actualidad están siendo utilizadas por personas que no desempeña sus funciones en la propia Generalitat

Como es natural, el dominio “gva.es” y sus dominios derivados, han de identificar a los recursos y personal que presta sus servicios a la Generalitat, siendo del
todo  irregular su utilización por parte de personas que no desempeñen sus tareas en el marco del Consell.
En concreto, el dominio de la Generalitat “cv.gva.es” se creó hace muchos años por necesidades y restricciones asociadas a los certificados digitales de la 
Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV), que hace ya tiempo desaparecieron. Por tanto, a día de hoy, no tiene sentido su existencia y
se debe proceder a su eliminación, evitando así posibles ambigüedades, confusiones y malentendidos
Es por ello que la cuenta de correo electrónico "@cv.gva.es" se ha de dejar de utilizar y, si fuera necesario, se debe cambiar, donde esté dada de alta o referenciada
(si es el caso), por una cuenta de un proveedor de servicio de correo o bien del propio dominio de la organización para la que desempeñes tu labor diaria.
 Los plazos establecidos son:

- El próximo 31/10/2022 se bloqueará y deshabilitará esta cuenta
- El próximo 30/11/2022 se eliminará esta cuenta
 
Una vez deshabilitadas las cuentas los correos no estarán accesibles. Debes descargar los mensajes antes de la fecha de bloqueo de la cuenta.
Con versiones de navegador anteriores a las últimas actualizaciones de este año, se podrá acceder mediante el enlace: https://www.cv.gva.es:8443/principal.do
 Es posible acceder a la cuenta @cv.gva.es a través de un cliente de correu. En este documento se muestra la configuración necesaria.
 
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones